Business team

Expo 2025 Osaka

Oproep tot kandidaten

(CLOSED) BelExpo zoekt een commissaris-generaal en een adjunct commissaris-generaal voor de eerstvolgende wereldtentoonstelling, Expo 2025 Osaka Kansai.

Kandidaten dienen hun kandidatuur uiterlijk tegen 17 mei 2022 via e-mail.

Raadpleeg de volledige vacature hier (pdf)

1.    Inleiding

BelExpo, of het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen, is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) opgericht in april 2017 binnen de FOD Economie. Voor de eerstvolgende wereldtentoonstelling, Expo 2025 Osaka Kansai, zoekt BelExpo een commissaris-generaal en een adjunct commissaris-generaal.

De commissaris-generaal en de adjunct-commissaris-generaal worden voor een wereldtentoonstelling, op voordracht van het beheerscomité van BelExpo aan de minister, benoemd bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit voor een periode die uiterlijk zes maanden na de tentoonstelling afloopt. Die aanstelling kan periodiek door de minister worden verlengd, maar duurt in totaal niet langer dan één jaar. De commissaris-generaal en de adjunct-commissaris-generaal vervullen beiden die functie voor alle internationale tentoonstellingen georganiseerd onder de auspiciën van het Bureau International des Expositions (BIE) waaraan België deelneemt tijdens en tot het einde van hun niet-hernieuwbare mandaat.

2.    Context 

De hoofdopdracht van de commissaris-generaal en adjunct-commissaris-generaal is de coördinatie en organisatie van de Belgische deelname aan internationale en wereldtentoonstellingen georganiseerd door het Bureau International des Expositions (BIE). Door hun actie dragen de commissaris-generaal en adjunct-commissaris-generaal bij aan de economische, sociale en culturele promotie van alle entiteiten van ons land en zijn ondernemingen. Door deel te nemen aan die internationale evenementen worden zowel buitenlandse investeringen als commerciële en culturele uitwisselingen bevorderd.

BelExpo speelt ook een rol in de vertegenwoordiging van België bij het Bureau International des Expositions  (BIE): het neemt deel aan de werkzaamheden van de organisatie, draagt bij tot de werking en de ontwikkeling van de organisatie en bevordert Belgische initiatieven op het gebied van internationale of wereldtentoonstellingen.

U kunt het koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de organisatie en de werking en het koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende het financieel beheer van het Commissariaat-generaal raadplegen voor meer informatie.

In de uitoefening van hun functie vertegenwoordigen de commissaris-generaal en de adjunct-commissaris-generaal de Belgische regering bij de autoriteiten die met de organisatie van de Internationale Tentoonstelling zijn belast. Voor elke deelname aan een BIE-tentoonstelling wordt een technisch comité opgericht. De commissaris-generaal en de adjunct- commissaris-generaal zijn respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van het technisch comité. 

De commissaris-generaal en de adjunct-commissaris-generaal hebben een raadgevende stem in het beheerscomité. Op elke vergadering van het beheerscomité brengt de commissaris-generaal of de adjunct-commissaris-generaal verslag uit over de verschillende technische comités die sinds het laatste beheerscomité hebben plaatsgevonden.

Deze twee functies vereisen de bereidheid om vergaderingen bij te wonen of taken uit te voeren buiten de normale werkuren en -dagen. U bent ook bereid om te reizen in functie van uw activiteiten .

In de uitvoering van hun functie wordt van beide commissarissen verwacht dat ze uitstekende relaties onderhouden met de vertegenwoordigers van de verschillende Belgische overheden en instanties betrokken bij de internationale tentoonstellingen onder hun verantwoordelijkheid, zowel in België als in de respectieve landen waar deze plaatsvinden. Het betreft onder andere de FOD Economie, de FOD Buitenlandse Zaken, de Regie der Gebouwen, de Belgische ambassade en de regionale agentschappen (AWEX, FIT, HUB) in de betrokken landen.

3.    De commissaris-generaal

3.1 Doelstellingen

De commissaris-generaal neemt de nodige initiatieven voor de ontwikkeling en organisatie van de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling Expo 2025 Osaka Kansai en aan alle tussentijdse tentoonstellingen van het BIE waaraan België zal deelnemen tijdens haar/zijn mandaat, op basis van de richtlijnen en de visie zoals bepaald door het beheerscomité van BelExpo.

3.2 Resultaatsgebieden
 
In het kader van deze functie:  
-    bent u de eindverantwoordelijke voor het dagelijks beheer van BelExpo. U oefent deze functie uit onder toezicht van het beheerscomité, waaraan u regelmatig verslag uitbrengt. Hiervoor wordt u bijgestaan door de adjunct-commissaris-generaal. 
-    ontwikkelt u, in samenspraak met het beheerscomité, een toekomstgerichte visie op de dienstverlening van BelExpo binnen de maatschappelijke en institutionele context en het culturele, economische en industriële kader van België. 
-    zorgt u voor de inhoudelijke invulling, de programmatie en de concrete uitvoering van het algemene concept van het Belgisch paviljoen en van de Belgische deelname aan Expo 2025 Osaka Kansai, zoals bepaald en goedgekeurd door het beheerscomité van BelExpo, en in co-creatie besproken en uitgewerkt in het desbetreffende technisch comité; u doet hetzelfde voor de concrete ontwikkeling van Belgische deelnames aan andere internationale tentoonstellingen tijdens uw mandaat.
-    zorgt u voor een rigoureus en transparant beheer door een aanpak te ontwikkelen, vertaald in prioriteiten, mijlpalen, middelen en benodigde hulpmiddelen. In dat verband bent u bereid een beroep te doen op uw eigen netwerk om de nodige sponsoring te verzamelen.
-    stelt u uw kennis van de internationale betrekkingen en van het institutionele, economische en culturele landschap van België ter beschikking. 
-    volgt u  de industriële en technologische evoluties die relevant zijn voor de promotie van België, en haar entiteiten in een internationale context op.
-    vertegenwoordigt u België en de Belgische overheden op internationaal vlak binnen de context van BelExpo’s activiteiten en handelt u bijgevolg proactief ten aanzien van interne en externe factoren in die bredere maatschappelijke en internationale economische context.
-    bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelname van België aan alle BIE-tentoonstellingen tijdens uw mandaat
-    zit u de respectieve technische comités voor en neemt de adjunct-commissaris-generaal het vicevoorzitterschap waar, terwijl u beide in het beheerscomité een adviserende stem hebben.

In die rol:
-    legt u een gedetailleerd follow-upverslag voor over de algemene voortgang van alle projecten en de stand van de inkomsten en uitgaven;
-    staat u garant voor de uitvoering van het concept van het Belgisch paviljoen en van de Belgische deelname aan Expo 2025 Osaka Kansai;
-    beschikt u over alle noodzakelijke competenties en, binnen het door het beheerscomité vastgestelde kader, bent u in staat:
-    verbintenissen en bedingen aan te gaan inzake onroerende goederen, ze te huren, onderverhuren of beheren; inzake roerende goederen, ze te kopen, vervreemden, ruilen of huren; over aankopen te onderhandelen of regelingen te treffen in het kader van de opdrachten van BelExpo, conform de modaliteiten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement en de hierboven beschreven KB’s met betrekking tot de organisatie en de werking en de financiering van BelExpo 
-    alle overeenkomsten in het kader van de opdrachten van BelExpo te sluiten, met inbegrip van de aanwerving en het ontslag van tijdelijk personeel met standplaats in het buitenland;
-    leeft u het huishoudelijk reglement na, opgesteld door het beheerscomité.
-    leeft u de algemene regelgeving na van toepassing op Belgische federale overheidsinstellingen en in het bijzonder de wetgeving inzake  overheidsopdrachten.

3.3 Competentieprofiel

3.3.1    Specifieke competenties voor de     functie:

-    U heeft een zeer goede kennis van het institutionele, culturele, economische en industriële kader van België.
-    U beschikt over commerciële, communicatieve en verbindende vaardigheden.
-    U heeft een  goede kennis van huidige inzichten en uitdagingen wat betreft (internationale) bezoekersstromen, bezoekersmanagement en de zogenaamde visitor journey. 
-    U bent zich bewust van het voorbeeldgedrag, conform de Belgische waarden en cultuur, dat van u verwacht wordt; u kiest voor duurzame oplossingen wanneer interne of externe uitdagingen zich stellen, u erkent en anticipeert op problemen binnen het actiedomein van BelExpo en formuleert voorstellen om onverwachte veranderingen op te vangen.
-    U heeft een duidelijke visie op de evoluties in de technologiewereld en het innovatielandschap, en de troeven van België en haar entiteiten hierin.
-    U beschikt over het vermogen om een actuele en visionaire aanpak uit te tekenen en de ontwikkeling van een tentoonstellingsconcept op gestructureerde wijze te sturen. 
-    U bent vertrouwd met de moderne informatie- en communicatiemiddelen.
-    U communiceert vlot met verschillende doelgroepen, ook over complexe onderwerpen.
-    U beschikt over aantoonbare taalvaardigheid in het Engels, het Nederlands en het Frans.

3.3.2    Generieke competenties
-    manier van denken: flexibel en innovatief denken, een visie en integratievermogen hebben, snel en kordaat weloverwogen beslissingen kunnen nemen;
-    managementstijl: coachen, delegeren, motiveren en ontwikkelen van personeel, aansturen van groepen;
-    interactie met de omgeving: duurzaam samenwerken en netwerken uitbouwen, zich inzetten in en voor de organisatie, gericht zijn op economische actoren, burgers, interne klanten en de samenleving;
-    doelstellingen: een dienst beheren, verantwoordelijkheid opnemen, doelstellingen bereiken binnen een vastgestelde structuur, overtuigen en onderhandelen;
-    loyaliteit en integriteit.

3.3.3 Pluspunten
-    U heeft een globale visie op de Aziatische wereld en bent in staat daarin de troeven van België en zijn entiteiten te belichten. 
-    U heeft kennis van de organisatie van internationale evenementen.
-    U bent bereid om op korte termijn uw kennis over het kader van het Bureau International des Expositions (BIE) uit te breiden.
-    U bent vertrouwd met de politieke en administratieve structuur van België en zijn beleidsdoelstellingen in het buitenland.
-    U bent vertrouwd met het reglementair kader van Belgische (federale) overheidsinstellingen, en de reglementering voor overheidsopdrachten.
-    U heeft ervaring in het buitenland, bij voorkeur in een niet-Westerse cultuur.

4. De adjunct-commissaris-generaal

4.1 Doelstellingen

U staat de commissaris-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen bij in de uitoefening van zijn taken als verantwoordelijke voor het dagelijks beheer van BelExpo. 

4.2 Resultaatsgebieden

In deze functie:  
-    bent u belast met het budgettair, administratief en personeelsbeheer van BelExpo.
-    staat u onder toezicht van een beheerscomité en geeft u hen onder meer de nodige input voor: 
o    het opstellen van het financieel plan op basis van de verwachte inkomsten en uitgaven per tentoonstelling;
o    het opstellen van het jaarlijkse investeringsprogramma, onder meer op basis van het financieel meerjarenplan; 
o    de tussentijdse follow-up van de uitvoering van het investeringsprogramma en het financieel plan;
o    het opstellen van een jaarlijkse begroting voor het begin van het begrotingsjaar en, indien nodig, het aanpassen van die begroting in de loop van het begrotingsjaar; 
o    de afsluiting van de rekeningen van het afgelopen begrotingsjaar; 
o    het opstellen van een jaarverslag over de activiteiten en de financiële ontwikkelingen; 
-    het algemene personeelsbeleid, met name de vaststelling van de procedures voor aanwerving en selectie en de vergoeding van de prestaties en kosten van de personeelsleden, onverminderd de toepassing van de desbetreffende reglementaire bepalingen.
-    neemt u specifiek de nodige ondersteunende initiatieven voor de inhoudelijke oriëntatie, uitwerking en organisatie van de Belgische deelname aan de Expo 2025 Osaka Kansai en alle tussentijdse tentoonstellingen van het BIE waaraan België zal deelnemen tijdens uw mandaat. 
-    ondersteunt u de commissaris-generaal bij de ontwikkeling van een visie en strategie, en een aanpak, vertaald in prioriteiten, mijlpalen, middelen en benodigde hulpmiddelen. In dat verband bent u bereid een beroep te doen op uw eigen netwerk om de nodige sponsoring te verzamelen.
-    vertegenwoordigt u, samen met de commissaris-generaal, België en de Belgische overheden op internationaal vlak binnen de context van BelExpo’s activiteiten.
-    verwerft u expertise in internationale betrekkingen en stelt u die ter beschikking. U beschikt over een netwerk bij de overheid en bij Belgische bedrijfswereld.

3.4 Competentieprofiel

3.4.1 Specifieke competenties voor de functie

-    U heeft een goede kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten, of bent eventueel bereid hiervoor reeds voor het opnemen van het mandaat, de nodige opleidingen te volgen.
-    U bezit een goede kennis van personeelsbeheer, financieel en administratief beheer. 
-    U bent vertrouwd met de moderne informatie- en communicatiemiddelen.
-    U communiceert vlot met verschillende doelgroepen, ook over complexe onderwerpen.
-    U bent zich bewust van het voorbeeldgedrag, conform de Belgische waarden en cultuur, dat van u verwacht wordt; u kiest voor duurzame oplossingen wanneer interne of externe uitdagingen zich stellen.
-    U bent in staat een duidelijke en precieze visie voor de functie te ontwikkelen, evenals een lange termijn visie op de planning en organisatie van BelExpo in zijn brede maatschappelijke en economische context.
-    U beschikt over aantoonbare taalvaardigheid in het Engels, het Nederlands en het Frans. 

3.4.2 Generieke competenties
-    manier van denken: analytische denken, beoordelen en adviseren, flexibel en innovatief denken, een visie en integratievermogen hebben, weloverwogen beslissingen kunnen nemen;
-    managementstijl : coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel, aansturen van groepen;
-    interactie met de omgeving: samenwerken en netwerken uitbouwen, zich inzetten in en voor de organisatie, gericht zijn op burgers, interne klanten en de samenleving;
-    doelstellingen: verantwoordelijkheid opnemen, doelstellingen bereiken binnen een vastgestelde structuur, overtuigen en onderhandelen;
-    loyaliteit en integriteit.

3.4.3 Pluspunten
-    U heeft een globale visie op de Aziatische wereld en bent in staat daarin de troeven van België en zijn entiteiten te belichten. 
-    U heeft kennis van de organisatie van internationale evenementen.
-    U bent bereid om op korte termijn uw kennis over het kader van het Bureau International des Expositions (BIE) uit te breiden.
-    U bent vertrouwd met de politieke en administratieve structuur van België en zijn beleidsdoelstellingen in het buitenland.
-    U bent bereid een duidelijke visie te ontwikkelen op de hedendaagse belevingssector en  goede kennis van huidige inzichten en uitdagingen wat betreft (internationale) bezoekersstromen, bezoekersmanagement en de zogenaamde visitor journey. 
-    U heeft professionele ervaring in het buitenland, bij voorkeur in een niet-Westerse cultuur.

5. Deelnemingsvoorwaarden

Deze mandaten staan open voor kandidaten die op de uiterste inschrijvingsdatum aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

5.1. Vereist diploma voor de commissaris-generaal en de adjunct-commissaris-generaal

-    U bent ten minste in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type of van een basisdiploma van de 2e cyclus (bv. licentiaat/master) van universitair onderwijs.

5.2 Ervaringsvereisten voor de commissaris-generaal

-    Ten minste 9 jaar relevante beroepservaring hebben, waarvan:
o    ten minste 4 jaar in een managementfunctie (zowel privaat als publiek);
EN
o    ten minste 5 jaar ervaring in een nationale of internationale omgeving op de volgende gebieden: ontwikkeling en uitvoering van nationale of internationale tentoonstellingen of evenementen, vertegenwoordiging van private of publieke economische of handelsorganisaties in een nationale of internationale context.

5.3 Ervaringsvereisten voor de adjunct-commissaris-generaal

-    Ten minste 6 jaar relevante beroepservaring hebben, waarvan:
o    ten minste 4 jaar in een functie waarin u verantwoordelijk was voor ten minste 1 van deze domeinen: personeelsbeheer, strategie en budgetbeheer van een instelling (zowel privaat als publiek);
EN
o    ten minste 2 jaar ervaring in een nationale of internationale omgeving op de volgende gebieden: ontwikkeling en uitvoering van nationale of internationale tentoonstellingen of evenementen, vertegenwoordiging van private of publieke economische of handelsorganisaties in een nationale of internationale context.

6. Indienen van de kandidatuur

Om te solliciteren, moeten de kandidaten vóór de uiterste inschrijvingsdatum:
-    een bewijs leveren van de beroepservaring die relevant is voor de functie, in de vorm van een gedetailleerd curriculum vitae waarin expliciet wordt verwezen naar de relevante beroepservaring (zie punt 5 "Deelnemingsvoorwaarden") en het academisch traject;

Kandidaten dienen hun kandidatuur uiterlijk tegen 17 mei 2022 via e-mail in ter attentie van mevrouw Ellen Brems en mevrouw Chloé Campenaire van de Stafdienst Personeel & Organisatie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie:
ellen.brems@economie.fgov.be  en 
chloe.campenaire@economie.fgov.be

De kandidaten ontvangen een bevestiging van de goede ontvangst van hun sollicitatie via e-mail.

7. Examenreglement

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit twee delen: een cv-screening en een diepte-interview met technische vragen. De jury bestaat uit experten die worden aangewezen door de minister van Economie en wordt voorgezeten door de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Economie.

8. Cv-screening 

De jury bestudeert de ontvangen cv's en beoordeelt elke kandidaat als geschikt of niet geschikt voor de vacante functie. Dit onderdeel is uitsluitend: kandidaten die niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden niet tot de volgende fase van de selectieprocedure toegelaten.

9. Diepte-interview

De kandidaten die na de cv-screening zijn geselecteerd, worden uitgenodigd voor een diepte-interview. Zij worden beoordeeld op basis van hun motivatie (belangstelling voor de functie, visie op de te vervullen rol, visie op BelExpo), hun voor de uitoefening van de functie relevante ervaring en de in het competentieprofiel vermelde competenties.

Na het diepte-interview kent de jury de vermelding geschikt of niet geschikt voor de functie toe en stelt voor elke kandidaat een schriftelijk verslag op over de mate waarin de waargenomen competenties overeenstemmen met het voor de functie vooraf vastgestelde competentieprofiel.

10. Aanvullende proef en aanstellingsvoorwaarde

De voorzitter van het beheerscomité, bijgestaan door een of meer door hem aangewezen leden van het Beheerscomité, voert met elk van de geselecteerde kandidaten een bijkomend gesprek, waarbij onder meer de kennis van en de visie op de organisatie van internationale evenementen georganiseerd in het kader van het BIE en met betrekking tot de Wereldtentoonstelling Expo 2025 Osaka Kansai worden getoetst. Vervolgens doet het Beheerscomité de bevoegde minister een rangschikking van de drie beste kandidaten in voorkeursvolgorde voor de functie van commissaris-generaal en adjunct-commissaris-generaal op basis van de analyse van de resultaten van de selectieprocedure.

De minister kent, in overleg met het Beheerscomité, een vergoeding toe aan de commissaris-generaal en de adjunct-commissaris-generaal voor hun diensten en onkosten. De federale weddeschalen NA35 en NA44 vormen respectievelijk de referentie voor de vergoedingen van de commissaris-generaal en de adjunct-commissaris-generaal.

De aangewezen laureaten voor de mandaten van commissaris-generaal en van adjunct-commissaris-generaal dienen bij hun aanstelling een uittreksel uit het strafregister voor te leggen om aan te tonen dat ze over een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren. Het passende gedrag wordt getoetst aan het uittreksel. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden.